info@toevoegingsadvocaat.nl
+31 6 81553032

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Onder ‘Toevoegingsadvocaat’ wordt verstaan: www.toevoegingsadvocaat.nl;

1.2 Onder ‘contractant’ wordt verstaan: de wederpartij van Toevoegingsadvocaat die gebruik maakt van de diensten van Toevoegingsadvocaat en door middel van deze diensten reclame verspreidt;

1.3 Onder ‘overeenkomst’ wordt verstaan: elke overeenkomst tussen Toevoegingsadvocaat en contractant ten behoeve van de gebruikmaking en beschikbaarstelling van de diensten van Toevoegingsadvocaat door middel waarvan reclame wordt verspreid;

1.4 Onder ‘reclame’ wordt verstaan: iedere openbare en/of systematische directe dan wel indirecte aanprijzing van een advocatenkantoor die werkt op basis van toevoeging;

1.5 Onder ‘tarief’ wordt verstaan: de door Toevoegingsadvocaat in de overeenkomst gehanteerde prijs voor de door haar te leveren dan wel geleverde diensten.

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van Toevoegings-advocaat en maken deel uit van alle overeenkomsten.

2.2 Toevoegingsadvocaat verleent tegen betaling van het tarief, in opdracht van een contractant, een dienst waaronder het uitgeven van internet-reclame. De overeenkomst komt tot stand door de ontvangst door Toevoegingsadvocaat van het door de contractant ondertekende inschrijfformulier, ongeacht of deze plaatsvindt per post, e-mail of op welke wijze dan ook. Daarnaast komt de overeenkomst tot stand doordat Toevoegingsadvocaat een door contractant mondeling verstrekte opdracht schriftelijk aanvaardt en contractant zich hiermee stilzwijgend akkoord verklaart door niet binnen zeven dagen na ontvangst van het bericht schriftelijk te reageren. Communicatie middels elektronische hulpmiddelen zoals internet en e-mail worden in deze algemene voorwaarden met schriftelijke communicatie gelijkgesteld.

2.3. De algemene voorwaarden maken altijd deel uit van de overeenkomsten in de zin van het vorige artikel tussen Toevoegingsadvocaat en de contractant. Door het sluiten van een overeenkomst met Toevoegingsadvocaat aanvaardt de contractant deze algemene voorwaarden.

2.4. Van deze algemene voorwaarden afwijkende overeenkomsten, afspraken of bedingen, ongeacht of het gaat om bijzondere overeenkomsten, afspraken of bedingen dan wel om algemene voorwaarden in de zin van artikel 6:231 BW, binden Toevoegingsadvocaat nooit indien zij niet uitdrukkelijk door Toevoegingsadvocaat in een door haar ondertekend geschrift aanvaard zijn, ongeacht op welke wijze de overeenkomst overigens tot stand is gekomen.

2.5. Ingeval van onderlinge tegenstrijdigheid hebben de bepalingen van de overeenkomst voorrang boven die van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3. Inhoud advertentie

Toevoegingsadvocaat biedt de contractant de mogelijkheid om op de website te adverteren. Het logo van het advocatenkantoor van de contractant zal op de website van Toevoegingsadvocaat worden opgenomen op de pagina die betrekking heeft op de ‘aangesloten kantoren’. Ook zal het advocatenkantoor worden opgenomen op de door-verwijslijst.

Artikel 4. Duur en beëindiging

4.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van een jaar, ingaande op de dag dat de (digitale) overeenkomst is overeengekomen via de website van Toevoegingsadvocaat.

4.2 De betreffende overeenkomst wordt na afloop van bovengenoemde termijn telkenmale stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode, tenzij de overeenkomst schriftelijk of per e-mail wordt opgezegd uiterlijk twee maanden voor afloop van de contractperiode.

Artikel 5. Overmacht

5.1 In geval van overmacht is Toevoegings-advocaat niet aansprakelijk voor iedere daaruit voortvloeiende schade. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van Toevoegings-advocaat onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. In het bijzonder geldt als overmacht, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, technische- en/of computerstoringen of andere ernstige storingen in het bedrijf van Toevoegingsadvocaat of dat van de door haar ingeschakelde derden.

5.2 Tijdens de overmachtsituatie worden de verplichtingen van Toevoegingsadvocaat opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van Toevoegings-advocaat niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 6. Tarief en betaling

6.1 Alle tarieven van Toevoegingsadvocaat worden aangeduid exclusief 21% BTW.

6.2 Het tarief voor de advertentie bedraagt:

€ 4.500,00 per jaar.

6.3 Toevoegingsadvocaat is gerechtigd haar tarieven te allen tijde te wijzigen. Alsdan is de contractant gerechtigd hetzij de overeenkomst (tussentijds) te beëindigen, hetzij de overeenkomst voort te zetten op basis van het nieuwe tarief.

6.4 In afwijking van de in het vorige lid genoemde mogelijkheid tot tussentijdse opzegging komt de contractant geen (tussentijds) recht tot beëindiging van de overeenkomst toe, indien de wijziging van het tarief een gevolg is van een overheidsmaatregel.

6.5 Betaling van het tarief geschiedt middels automatische incasso.

6.6 Contractant is de in artikel 6.2 van deze algemene voorwaarden opgenomen tarieven verschuldigd op de ingangsdatum van de (digitale) overeenkomst, dan wel bij een (stilzwijgende) verlenging van de overeenkomst, op de dag van de nieuwe contractperiode.

6.7 Indien het tarief niet middels automatische incasso geïncasseerd kan worden dan wel het afgeschreven tarief wordt teruggeboekt dan wordt aan de contractant wettelijke handelsrente over het bestaande bedrag in rekening gebracht. Daarnaast komen alle kosten veroorzaakt door buitengerechtelijke en gerechtelijke incasso voor rekening van de contractant. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de totale vordering, vermeerderd met de wettelijke handelsrente.

Artikel 7. Toepasselijk recht en geschillenregeling

7.1 Op alle opdrachten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

7.2 Alle geschillen die mochten ontstaan uit een opdracht waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te ‘s-Gravenhage, tenzij Toevoegingsadvocaat de voorkeur geeft aan de rechter van de domicilie van de contractant.

Artikel 8. Openbaarmaking en inwerkingtreding

Deze algemene voorwaarden zijn openbaar gemaakt en voor iedere belanghebbende verkrijgbaar via www.toevoegingsadvocaat.nl.

WhatsApp Stuur ons een Whatsapp